home

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกเวง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท เชื่อมกับบ้านปะคำ หมู่ที่ 4 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ : 14 มิ.ย. 2561 15:44

logo
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนน สร.4026 แยก ทล.2378 - เมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ,เมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 15:28

logo
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนน สร 4026 แยก ทล.2378 - เมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ,เมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:06

logo
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกเวง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท เชื่อมกับ บ้านปะคำ หมู่ที่ 4 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.115 กิโลเมตร

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:01

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนน สร 4026 แยก ทล.2378 - เมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ,เมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 16:24

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกเวง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท เชื่อมกับ บ้านปะคำ หมู่ที่ 4 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.115 กิโลเมตร

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 16:21

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านลำเพิญ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดขาคีม - บ้านจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 15:58

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนทางเข้าโลกของช้าง (ตอน1) บ้านกระโพ หมู่ที่ 1 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 13:29

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านฉลีก หมู่ที่ 5 ตำบลตรวจ - บ้านโสน หมู่ที่ 3 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 09:42

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 17 - บ้านแสนกาง หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 09:36

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
เผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 09:45

logo
เผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 16:00

logo
เผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 07 พ.ค. 2561 13:30

logo
เผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 11:00

logo
เผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 09 มี.ค. 2561 09:45

logo
ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561

วันที่ : 19 ก.พ. 2561 10:00

logo
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

วันที่ : 08 ก.พ. 2561 11:30

logo
เผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ : 08 ก.พ. 2561 10:00

logo
แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุ การเปิดเผยและเผยแพร่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ที่สนับสนุนภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 09 ม.ค. 2561 09:00

logo
เผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลอง ธันวาคม 2560

วันที่ : 08 ม.ค. 2561 15:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน 3/8 จำนวน 300 ลบ.ม.)

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 09:30

logo
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน จำนวน 2 รายการ

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 14:15

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ)

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 11:45

logo
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน จำนวน 2 รายการ)

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 11:45

logo
ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS - 2h จำนวน 14,000 ลิตร

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 11:30

logo
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อป้ายจราจร,เสาป้าย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 4 รายการ)

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 11:15

logo
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซื้อป้ายจราจร,เสาป้าย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 11 รายการ

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 16:15

logo
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตีเส้นจราจร สาย สร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บ้านปราสาท อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 10 พ.ค. 2561 16:00

logo
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อป้ายจราจร,เสาป้าย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 5 รายการ

วันที่ : 09 พ.ค. 2561 10:15

logo
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาปรับปรุงถนน สร 4026 แยก ทล.2378 - เมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ,เมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 09:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home